موارد صدور سند مالکیت المثنی

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود.

سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. قانونگذار مدنی در مواد 1286 و 1289 سند را  به  دو نوع  رسمی  و عادی تقسیم‌بندی می‌کند.

مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد  سایر مأموران  رسمی  در حدود  صلاحیت‌های  آنها و بر طبق  مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و برابر ماده 1289 غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287، سایر اسناد عادی است.

سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت، از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان‎پذیر نباشد، صادر می‎شود. نکته حایز اهمیت این است که سرقت سند مالکیت و... نیز مشمول این موضوع می‌شود.

در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت، تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را مطرح می‎کند، باید طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را، به صورت کتبی به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه‎ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضای آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضای نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، ضمیمه کند.

اداره ثبت پس از وصول درخواست‎نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه‎ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند.

در محل‎هایی که از رایانه استفاده می‎شود، صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و موضوع را باید به متصدی رایانه ابلاغ کنند و پس از آن به هزینه درخواست‎کننده، مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه‎های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‎هایی که آگهی‎های ثبتی در آن درج می‎شود، آگهی کند.

در صورتی که تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراضی نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد، اداره ثبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد کرد و در مواردی هم که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود شده است، باید المثنی صادر شود.

سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است. (ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ یا فک شده است ضرورتی ندارد).

در آگهی که در روزنامه منتشر می‎شود، باید مطالب زیر قید شود؛ نخست، نام و نام خانوادگی مالک. دوم، شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک. سوم، خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت. چهارم، معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است. پنجم، تذکر به اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله‎ای کرده که در قسمت چهارم ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است، باید تا 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبث محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم کند و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله، صورت‎مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه‎دهنده مسترد می‎شود. در صورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد، تشخیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه بر عهده مسئول اداره‎کل ثبت اسناد و املاک استان مربوط خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت