چگونه می توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده واحد مسکونی را گرفت ؟

چگونه می توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده واحد مسکونی را گرفت ؟

برای مقابله با سوء استفاده کنندگان از سند گم شده می توان از راه‌های قانونی وارد عمل شد.

 سند املاک و واحدهای مسکونی از جمله اسناد مهمی هستند که باید از دزدیده شدنشان مراقبت کرد.

اگر یک سند ملک از بین برود یا دچار آتش‌سوزی شود می توان به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کرد تا سند مالکیت المثنی صادر شود.

برای دریافت سند المثنی می توان بر اساس ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اقدام کرد یعنی در صورت مفقود شدن سند مالکیت یا از بین رفتن جزئی و کلی سند یا در صورتی که سند نزد شخص دیگری باشد که استرداد آن حتی با صدور اجرائیه مقدور نباشد می توان اقدام به صدور سند المثنی کرد.

اما مالک باید حتماً بصورت کتبی اعلام کند که میخواهد سند المثنی بگیرد و استشهادیه ای که به صورت فرم چاپی است را تنظیم کرده و به امضای حداقل ۳ نفر تو هویت و امضای آنها به وسیله کلانتری محلی یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده به اداره ثبت تسلیم شود.

اما برای جلوگیری از سوء استفاده از سند گم شده باید اقدامات قانونی را انجام داد که بر این اساس پس از تقاضا، اداره ثبت به دفاتر اسناد رسمی اعلام می کند تا درخواست متقاضی یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی شود تا از طریق این آگهی جلوی سوء استفاده از اسناد گرفته شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران