نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

با توجه به ماده 677 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399، چنانچه تخریب خودرو سبب افت قیمت آن شود، آیا افت قیمت در خسارت وارده محاسبه می‎شود؟

با عنایت به عموم و اطلاق عبارت «تمام ضرر و زیان‎های مادی» مذکور در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و با لحاظ اینکه افت قیمت خودرو ناشی از صدمات وارده به آن عرفا خسارت تلقی می‌شود و قابلیت مطالبه دارد، بنابراین در فرض سؤال، در محاسبه نصاب مقرر (یکصد میلیون ریال) مندرج در بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، خسارت مزبور نیز مورد محاسبه قرار می‎گیرد. مجازات بزه تخریب در فرض سؤال صرفا جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت‎رویه شماره 751 مورخ سال 1396 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‎شود.

مجازات شخصی که یکصد کیلوگرم هروئین را با قصد ارسال به خارج از کشور حمل یا نگهداری کرده، در صورتی که تاریخ ارتکاب جرم بعد از لازم‎الاجرا شدن ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1396 باشد، چیست؟ (با توجه به قسمت ذیل تبصره ماده هشت قانون مزبور و ماده 45 الحاقی فوق)

با عنایت به اطلاق عبارت «مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند» مذکور در صدر ماده‎واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1396 که شامل مرتکبان جرم موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود و لحاظ تحقق نصاب (میزان مواد مخدر و روان‎گردان) موضوع بند «ت» ماده‎واحده یادشده، در فرض سؤال، شخصی که پس از لازم‎الاجرا شدن ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1396 با عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور، مرتکب حمل یکصد کیلوگرم هروئین شده، مشمول مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‎گردان مذکور در صدر ماده‎واحده یادشده است.

چنانچه قبل از لازم‎الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را شروع کرده و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، مجازات آن جرم از درجه 6 به درجه هفت تغییر یافته باشد، آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسراست یا دادگاه کیفری صالح؟

بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‎یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‎های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‎شود.

 

منبع : روزنامه حمایت