رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٨٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، فاصله بین فراغت از تحصیل دانش آموزان دانشسراھای مقدماتی تا زمان استخدام در آموزش و پرورش قابل احتساب به عنوان سنوات خدمتی نمی باشد و نتیجتاً رأی صادره بر رد شکایت صحیح تشخیص داده می شود

١۵/٧/١٣٩٩ ٩٩٠٠٢٨۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٢۵ مورخ ١٣٩٩/٧/١ با موضوع: «اعلام تعارض، فاصله بین فراغت از تحصیل دانش آموزان دانشسراھای مقدماتی تا زمان استخدام در آموزش و پرورش قابل احتساب به عنوان سنوات خدمتی نمی باشد و نتیجتاً رأی صادره بر رد شکایت صحیح تشخیص داده می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین 

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٧/١ شماره دادنامه: ٨٢۵ شماره پرونده : ٩٩٠٠٢٨۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل دانش آموزان دانشسراھای مقدماتی تا زمان استخدام در آموزش و پرورش، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ٢۵ تجدیدنظر با این استدلال که دانش آموزان دانشسراھا پس از فارغ التحصیلی به استخدام در می آیند ولی فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از ابتدای تحصیل به استخدام در می آیند و دانش آموزان دانشسراھا از شمول آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری خارج ھستند، حکم به رد شکایت صادر کرده است. اما شعبه ٢٩ تجدیدنظر به استناد آراء شماره ٧۵٨ ـ ١٣٨۵/١١/١۵ ،۶۵۴ـ ١٣٨۶/٨/۶ و ١۵٣ـ ١٣٨٧/٣/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و این که عدم اشتغال به کار شاکیان مستند به فعل آنان نبوده است، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است. 

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠١٧٠٧ با موضوع دادخواست آقای امیرتیمور میری به طرفیت ١ـ اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان ٢ـ سازمان بازنشستگی استان خوزستان و به خواسته الزام به احتساب فاصله زمانی بین فراغت از تحصیل تا استخدام در سنوات خدمت (احتساب فاصله خدمتی بعد از فراغت از تحصیل به م ّدت ٢ سال و ۵ ماه و ٩ روز) الزام به پرداخت کسورات بازنشستگی (پرداخت کسور بازنشستگی آن به صندوق بازنشستگی) به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٣۴٨ـ ١٣٩٨/٩/١٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است: حسب اوراق و محتویات پرونده شاکی از تاریخ ١٣٧٠/٧/١ در دانشسرای تربیت معلم شروع به تحصیل نموده است و در تاریخ ١٣٧۴/۶/٣١ فارغ التحصیل شده است و در تاریخ ١٣٧۶/١٢/٩ به صورت رسمی آزمایشی استخدام شده است و به ھنگام آغاز به تحصیل تعھد محضری بر اساس قانون متعھدین به خدمت داده است با این اوصاف مطابق مادتین ٢ و ٣ قانون متعھدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ١٣۶٩/٣/٨ دانش آموزان دانشسراھا و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه ھای تربیت معلم و رشته ھای دبیری دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعھد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از ۵ سال نباشد در ھر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می نماید خدمت کنند و قبل از اتمام مدت خدمت مورد تعھد حق استخدام در ھیچ یک از وزارتخانه ھا و سازمان ھا و مؤسسات و شرکت ھای دولتی و نھادھای انقلابی مذکور در ماده ٣ را ندارند و در قبال تعھد مزبور به موجب ماده ۶ این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و حقوق و فوق العاده ھا شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم برخوردار می شوند و با توجه به ماده ٧ قانون فوق الذکر پس از استخدام رسمی حسب مورد ٢ تا ۴ سال از مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواھد شد و از نظر ترفیع (پایه، گروه بازنشستگی) قابل محاسبه خواھد بود نظر به مراتب فوق الذکر و مدلول دادنامه شماره ٧۵٨ ـ ١٣٨۵/١١/١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوطه و ھمچنین دادنامه شماره ۶۵۴ـ ١٣٨۶/٨/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ایام بلاتکلیفی فارغ التحصیلان  مورد اشاره می بایست از نظر استخدامی محاسبه و تعیین تکلیف گردد و به موجب دادنامه شماره ١۵٣ـ ١٣٨٧/٣/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اینکه عدم اشتغال به خدمت متعھدین واجد شرایط مستند به فعل آنان نبوده است و لذا با مردود دانستن مدافعات خوانده ردیف اول و لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۶۵ و ١١ و١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده ردیف اول به اجابت خواسته با اصلاح حکم کارگزینی استخدام آزمایشی اولیه خواھان و به تبع آن احکام سنوات بعد نیز اصلاح و مابه التفاوت کسور بازنشستگی متعلقه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز گردد و خوانده ردیف دوم نیز به قبول مابه التفاوت مزبور و احتساب آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠٠٧٢ـ ١٣٩٩/١/۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

تجدیدنظرخوانده ورودی ١٣٧٠/٧/١ دانشسرای مقدماتی تربیت معلم شھرستان اندیمشک بوده و از تاریخ ١٣٧۴/۶/٣١ فارغ التحصیل واز تاریخ ١٣٧۶/١٢/٩ به صورت رسمی آزمایشی استخدام گردیده درخواست احتساب فاصله خدمتی با پرداخت کسور بازنشستگی را داشته شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر نموده است علیھذا نظر بر اینکه فارغ التحصیلان دانشسراھای مقدماتی تربیت معلم در مقطع دیپلم و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم مقطع کاردانی احکام متفاوت قانونی دارند بدین توضیح که دانش آموزان دانشسراھا بعد از فارغ التحصیلی به استخدام در می آیند ولی فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم مقطع کاردانی از ابتدای تحصیل به استخدام در می آیند بنا به مراتب مذکور دانش آموزان دانشسراھا از شمول آرای وحدت رویه استنادی خارج ھستند لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. 

ب: شعبه ٢۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠١٣٨٠ با موضوع دادخواست آقای حسین تابش به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان و به خواسته الزام به احتساب فاصله زمانی بین فراغت از تحصیل تا استخدام در سنوات خدمت به مدت یک سال و ٩ ماه و یک روز ـ الزام به پرداخت کسورات بازنشستگی (پرداخت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی) به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٣٣٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

حسب اوراق و محتویات شاکی بعد دو سال تحصیل در دانشسرای تربیت معلم در تاریخ ١٣٧۴/۴/٣١ فارغ التحصیل شده است و در سال ١٣٧۶/٧/١ به صورت رسمی آزمایشی استخدام شده است و به ھنگام آغاز به تحصیل تعھد محضری بر اساس قانون متعھدین به خدمت داده است با این اوصاف مطابق مادتین ٢ و ٣ قانون متعھدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ١٣۶٩/٣/٨ دانش آموزان دانشسراھا و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاھھای تربیت معلم و رشته ھای دبیری دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش الی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعھد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از ۵ سال نباشد در ھر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می نماید خدمت کنند و قبل از اتمام مدت  خدمت مورد تعھد حق استخدام در ھیچ یک از وزارتخانه ھا و سازمان ھا و مؤسسات و شرکت ھای دولتی و نھادھای انقلابی مذکور در ماده ٣ را ندارند و در قبال تعھد مزبور به موجب ماده ۶ این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و حقوق و فوق العاده ھا شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم برخوردار میشوند و با توجه به ماده ٧ قانون فوق الذکر پس از استخدام رسمی حسب مورد ٢ تا ۴ سال از مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواھد شد و از نظر ترفیع (پایه، گروه بازنشستگی) قابل محاسبه خواھد بود نظر به مراتب فوق الذکر و مداول دادنامه شماره ٧۵٨ ـ ١٣٨۵/١١/١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوطه و ھمچنین دادنامه شماره ۶۵۴ـ ١٣٨۶/٨/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ایام بلاتکلیفی فارغ التحصیلان مورد اشاره می بایست از نظر استخدامی محاسبه و تعیین تکلیف گردد و به موجب دادنامه شماره ١۵٣ـ ١٣٨٧/٣/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اینکه عدم اشتغال به خدمت متعھدین واجد شرایط مستند به فعل آنان نبوده است و لذا با مردود دانستن مدافعات خوانده ردیف اول و لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۶۵ و ١١ و١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده ردیف اول به اجابت خواسته با اصلاح حکم کارگزینی استخدام آزمایشی اولیه خواھان و به تبع آن احکام سنوات بعد نیز اصلاح و ما به التفاوت کسور بازنشستگی متعلقه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز گردد و خوانده ردیف دوم نیز به قبول مابه التفاوت مزبور واحتساب آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. 

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٩٩٠۴٧۴۵ ـ ١٣٩٨/١٢/١٩ شعبه ٢٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. 

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٧/١ با حضور ٣معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است. 

متعھد به خدمت، از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در می آیند اما در ماده ٨ به وزارت آموزش و پرورش ب ـ با توجه به اینکه اولاً: در ماده ۶ قانون متعھدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ١٣۶٩ تصریح شده است دانشجویان اجازه داده است در صورت نیاز و تأیید صلاحیت، فارغ التحصیلان دانشسراھا را استخدام و در غیراین صورت با آنان طبق ماده ۵ و تبصره ذیل آن رفتار کند، بنابراین مستفاد از مواد ۶ و ٨ قانون مذکور دانش آموزان دانشسراھا ـ بر خلاف دانشجویان تربیت معلم ـ از ابتدای تحصیل به استخدام آزمایشی آموزش و پرورش در نمی آیند و آموزش و پرورش نیز تکلیفی به استخدام آنان بعد از فراغت از تحصیل ندارد و آخرین رأی وحدت رویه صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شماره ٩٣١ـ ١٣٩٨/۵/١۵ بر این اساس صادر شده است.

ثانیاً: برابر ماده ٧ قانون مذکور در مورد دانش آموزان دانشسراھای تربیت معلم، صرفاً پس از استخدام رسمی حداکثر مدت ٢ سال از  مدت تحصیل دوره کاردانی آنھا جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع ( پایه،گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواھد بود. بنابراین فاصله ایجاد شده پس از فراغت از تحصیل تا زمان استخدام دانش آموزان مذکور قابل احتساب به عنوان سنوات خدمتی نمی باشد و من حیث المجموع رأی صادره بر رد شکایت صحیح تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. 

 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی