چگونگی اخذ دستور توقیف خودروی فرد بدهکار

پس از شناسایی اموال منقول توسط مامور اجرا، از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام می‌شود و این اموال در همان ‌جایی که واقع است، حفظ می‌شوند

 پس از شناسایی اموال منقول توسط مامور اجرا، از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام می‌شود و این اموال در همان ‌جایی که واقع است، حفظ می‌شوند.

مستند به ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، پس از شناسایی اموال منقول توسط مامور اجرا، از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام می‌شود و این اموال در همان جا که واقع است، حفظ می‌شوند؛ مگر اینکه نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد. در این صورت، این اموال برای حفاظت به شخص مسئولی که با توافق طرفین و در صورت عدم تراضی یا نبودن در حین توقیف توسط دادورز معین می‌شود، سپرده می‌شوند.

مامور اجرا در ابتدا صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال باشد را می‌نویسد و امضا می‌کند و اگر ثالث نسبت به اموال اظهار حقی کند، مامور اجرا مشخصات اظهار‌کننده و خلاصه اظهارات وی را قید می‌کند و اگر محکوم‌له و محکوم‌علیه نسبت به صورت‌جلسه ایراد و اعتراضی ارایه دادند، آن را هم قید می‌کند و پس از امضا، رونوشت گواهی‌شده را به محکوم‌له و محکوم‌علیه، در صورت تقاضای آنها می‌دهد. همچنین اموال منقول خارج از محل سکونت در صورتی توقیف می‌شوند که دلایل و قراین کافی برای احراز مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد.

در این صورت اگر مالی نزد ثالث دارد، اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به ثالث، ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و در صورتی ‌که محکوم‌علیه از سازمان‌ها و ادارات، حقوقی دریافت می‌کند باید مراتب توقیف حقوق را به سازمان مربوط ابلاغ کند.

منبع : روزنامه حمایت