رای شماره های 342 و 343 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ھای ٣۴٢ و ٣۴٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداختی ھای ارزی و ھر نوع پرداختی که مربوط بھ کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست

رأی شماره ھای ٣۴٢ و ٣۴٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداختی ھای ارزی و ھر نوع پرداختی که مربوط بھ کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست

٢٠/٣/١٣٩٩ ٩٩٠٠٣٢١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٣۴٢ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٣۴٣ مورخ ١٣٩/٢/٣٠ ٩ با موضوع: «پرداختی ھای ارزی و ھر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٢/٣٠ شماره دادنامه: ٣۴٣ـ٣۴٢

شماره پرونده: ٩٩٠٠٣٢١ ، ٩٨٠٢۶٢٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: آقایان سعید کنعانی، حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری ھندچوب موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال آراء مراجع حل اختلاف کار و الزام کارفرما بر احتساب حق السعی و مزایای پایان کار بر مبنای دریافتی ھای ارزی و غیرارزی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٣٩ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٣٩٠١۴٢۶ با موضوع دادخواست آقای مھران نادری با وکالت خانم الھام مظاھری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ٢٢۴٨ ـ ١٣٩٣/١١/۵ ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٣٩٠٢۴٣۵ ـ ١٣٩۵/١٠/٢۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای مھران نادری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رأی شماره ٢٢۴٨ ـ ١٣٩٣/١١/۵ ھیأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفـاد لایحه جـوابیه طرف شکایت بـه شماره ٢۴۶٢ ـ ١٣٩۴/٩/٨ و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان ٩٣/٢٢۴٨ از آنجا که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماھیت و محیط کار ایشان در دریا و بر روی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی ھیچ گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره ١ ماده ٣۶ قانون کار پرداختی ھای ارزی (دلاری) که به سبب ماھیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب میگردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در ھیأت مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مھلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٧٠١٠٩١ ـ ١٣٩۶/٧/١٧ شعبه ١٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ١٩ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠١٩٠١۶٠۴ و ٩۴٠٩٩٨٠٩٠١٩٠١۶٧٢ با  موضوع دادخواست آقای حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری ھندچوب به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته نقض رأی شماره ٢٢۵ ـ ١٣٩۴/۶/١٨ ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠۶٩٧ ـ ١٣٩۶/٣/٢١ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

به موجب بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی ھیأتھایی مانند ھیأت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف بـا آنھا قابل فـرجام خـواھی در دیـوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فـرجامی از نوع شکلی است. رسیدگی شکلی در مقابل مـاھوی می باشد کـه روش مراجـع تالی است. منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع عالی (دیوان عدالت اداری) به ماھیت شکایت نظر نمی کند بلکه مقصود تشخیص این امر است که رأی صادره وفق موازین قانونی صادر شده به ویژه مقررات شکلی رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین شاکی می بایست در دادخواست خود بیان نماید که طرف شکایت کدام ماده قانونی (مانند کار) یا کدام مقرره متکی به قانون مانند مقررات مزبور به ماده ١۶۴ قانون کار ( آیین دادرسی کار) را نقض نموده است با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات ( در محدوده اعتراض و نسبت به شاکی) که موجبات نقض رأی معترض عنه را فراھم نماید ملاحظه نگردید. بنابراین به استناد ماده ۶٣ قانون مارالذکر و ماده ١۵٧ قانون کار و مفاد دادنامه شماره ۵٣٣ ـ ١٣٨٩/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ٢٠ روز از
تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظر خواھی قطعیت یافت.

یأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٢/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: از آنجا که شاکیان از کارگران اقماری حمل و نقل دریایی می باشند و ماده ١٩٠ قانون کار جمھوری اسلامی ایـران، مقررات حـاکم بر شرایط کاری آنان را از قـواعد عمومی مستثنی کرده است، مگر در مـوارد سکوت و نبود قانون، که در این موقع مقررات قانون کار حاکم خواھد بود، از آنجا که دولت ایران در تاریخ ١٣٨٩/٣/٢۶ با تصویب مجلس شورای اسلامی به مقاوله نامه کار دریایی الحاق شده است و بر اساس مفاد آن مقاوله نامه، تعیین شرایط کاری دریانوردان صورت می گیرد که به صراحت بند (ب) قسمت ٢/٢/١/ب، «دستمزد پایه شامل پرداخت برای اضافه کار، مزایا، کمک ھزینه، مرخصی استحقاقی یا ھرگونه اجرت اضافی دیگر می باشد.» بنابراین پرداختی ھای ارزی و ھر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست. با توجه به مراتب رأی شماره ۶٩٧ ـ ١٣٩۶/٣/٢١ شعبه ١٩ دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی