رای شماره 2805 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2805 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

٢٣/٢/١٣٩٩ ٩٧٠٢۶٠۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨٢١٢٨٠۵ مورخ ١٣٩٩/٢/١٧ جھت درج در روزنامه

رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

٩٧٠٢۶٠۵ :پرونده شماره ٢/٢٨٠۵ :دادنامه ٣/١٠/١٣٩٨ : تاریخ

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بند ١ بخشنامه شماره ٢١٣٢١۶ ـ ١٣٩٧/۶/٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ٢٨٠۵ ـ ١٣٩٨/١٠/٣ رأی به ابطال بخشنامه از زمان تصویب و در اجرای مقررات ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر می کند. از آنجایی که سھواً اشاره به ابطال از زمان تصویب و قید ماده ١٣ قانون دیوان از قلم افتاده است به شرح زیر رأی ھیأت عمومی اصلاح می شود. 

رأی اصلاحی ھیأت عمومی

با اختیار حاصله از تبصره ماده ٩٧ و ماده ١٢٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و ماده ٣٠٩ قانون آیین دادرسی و دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، از آنجایی که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ١٣٩٨/١٠/٣ رأی به ابطال بند ١ بخشنامه شماره ٢١٣٢١۶ ـ ١٣٩٧/۶/٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران، در اجرای مقررات ماده ١٣ از زمان تصویب داده است، لکن قید ماده ١٣ و از زمان تصویب سھواً از قلم افتاده است، لذا به موجب این رأی ضمن اصلاح دادنامه شماره ٢٨٠۵ ـ ١٣٩٨/١٠/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام می شود بند ١ بخشنامه شماره ٢١٣٢١۶ ـ ١٣٩٧/۶/٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در اجرای بند ١ ماده ١٢ ،ماده ١٣ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ را از تاریخ تصویب ابطال می شود. 

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی