بدهکار در چه صورتی زندانی و حبس می شود ؟

در صورتی که بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند باید حبس و زندانی که برای او تعین شده است

در صورتی که بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند باید حبس و زندانی که برای او تعین شده است.

⁠⁣بدهکار در چه صورتی زندان و حبس می شود؟بدهکار برای پرداخت بدهیش باید سریع عمل کند اما در برخی مواقع این بدهکار در صورت پرداخت نکردن بدهیش به زندان می‌رود.

اگر پرداخت طلب شاکی که دادگاه مبلغ آن را تعیین کرده، ممکن نباشد، فرد بدهکار به تقاضای شاکی تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت شاکی حبس خواهد شد.

اما جای سوال است کسی که به دیگری بدهی دارد و طلبکار از او شکایت کرده، در چه صورتی زندانی می‌شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت چنانچه بدهکار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسارش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

البته مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر پرداخت طلب شاکی که دادگاه مبلغ آن را تعیین کرده، ممکن نباشد، فرد بدهکار به تقاضای شاکی تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت شاکی حبس می‌شود.

همچنین چنانچه بدهکار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسارش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. ⁣

منبع : پایگاه خبری اختبار