جرم تهدید چه زمانی محقق می شود؟

برای تحقق جرم تهدید و مجازات تهدید کننده مقررات خاصی تدوین شده است

برای تحقق جرم تهدید و مجازات تهدید کننده مقررات خاصی تدوین شده است.

تهدید جرمی است که در قانون به آن اشاره شده و شرایط تحقق مجازاتش ذکر شده است.

هر شخصی که بخواهد با قهر و غلبه یا با اکراه، حرف و لفظ دیگری را به قتل، ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سر، پخش فیلم و ... نسبت به خود آن شخص یا بستگان تهدید کند، مرتکب جرم تهدید شده است.

مجازات مرتکب جرم تهدید چیست؟

چنان که به واسطه این عمل تهدید کننده وجهی یا عملی را از تهدید شونده بخواهد و یا اینکه چیزی را خواستار نشود، در صورتی که با تهدید موفق شود که سند یا نوشته‌ای را از دیگری بگیرد به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اگر صرفاً تهدید باشد و چیزی اخذ نشود از ۲ ماه تا ۲ سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران