مجازات ظاهر شدن با لباس نامناسب در مشاعات چیست ؟

اگر هر یک از اعضای یک ساختمان با لباسی نامناسب در مشاعات ساختمان ظاهر شود باید مجازاتی را طی کنند

اگر هر یک از اعضای یک ساختمان با لباسی نامناسب در مشاعات ساختمان ظاهر شود باید مجازاتی را طی کنند.

مجازات ظاهر شدن با لباس نامناسب در مشاعات چیست؟ هر ساختمانی دارای قسمت‌های مشاعی است که تمام اعضای یک ساختمان در آن نقش دارند و اهالی ساختمان باید مراعات قسمت‌های مشاع را داشته باشند.

یکی از موارد مهمی که در قسمت‌های مشاع ساختمان باید رعایت شود ظاهر شدن با لباس مناسب در این قسمت‌ها است.

اگر هر یک از اعضای یک ساختمان با لباسی نامناسب در مشاعات ساختمان ظاهر شود باید مجازاتی را طی کنند.

بر اساس قانون مجازات هر کسی علناً در اماکن عمومی عفت عمومی را جریحه‌دار کند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اگر بانوان در قسمت مشاعات و در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی  ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

البته احراز این جرم نیازمند عکس یا فیلم نیست و وجود شاهد کافی است.

منبع : باشگاه خبرنگاران