دادنامه شماره 2358-2359 مورخ 1398 07 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره 2358-2359 مورخ 1398 07 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تبعیض‌آمیز نبودن بومی‌گزینی در مناطق محروم

شماره دادنامه:2358 – 2359          تاریخ دادنامه: 30؍7؍1398          شماره پرونده: 97؍3274، 97؍2575

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم مریم نظرپور دیوشلی و آقای علی کاظمیان حیدری

طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آموزش و پرورش استان گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 27 و 29 بخشنامه شماره 9757؍93؍200-19؍7؍1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال بندهای مربوط به شرایط بومی بودن در دفترچه راهنمای آزمون های استخدامی در قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی و ابطال بند (الف) بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در تیر ماه سال 1397

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال مقرره های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و به خلاصه و به شرح زیر مقررات مذکور را در خور نقض اعلام کرده اند:

 " امتیاز بومی گزینی که در دفترچه آزمون و بخشنامه مورد شکایت وجود دارد تبعیض آمیز است و موجب تضییع حق است و خلاف اصل مساوات است. چرا که برتری داوطلبان بومی استان و شهرستان بر سایر داوطلبان آزمون استخدامی مغایر اصول قانون اساسی از جمله اصول 19، 48، 38 و بند 6 اصل 2 و بند 9 اصل 3 می باشد. همچنین

بومی گزینی مغایر بند 1 مقاوله نامه شماره 111 سازمان بین المللی کار است که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است. همچنین شرط بومی گزینی مندرج در مقررات مورد اعتراض مغایر مواد 13 و 14 قانون استخدام کشوری است و مواد 41 تا 52 قانون مدیریت خدمات کشوری است. پیشتر نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 1265-15؍12؍1396 و 36-15؍1؍1396 در خصوص موضوعات مشابه بومی گزینی حکم به ابطال صادر کرده است. "

 متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " 1- ماده 27 بخشنامه: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب «یک و دو دهم» (2؍1) و بومی شهرستان با ضریب «یک و چهار دهم» (4؍1) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد.

 2- ماده 29 بخشنامه: تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا صد درصد (100%) به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت توسعه امکان پذیر است.

 3- بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور تیر ماه سال 1397

 الف) امتیاز داوطلب بومی: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (2؍1) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (4؍1) نمره مکتسبه در هر یک از آزمون های کتبی ( عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی در صورت کسب حد نصاب لازم در امتحان مشترک فراگیر، محاسبه می گردد."

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره 632687 و 633125-15؍11؍1397 اعلام کرده است که:

 " در هر صورت در نظر گرفتن امتیاز برای داوطلبان بومی به جهت عدم بهره مندی یکسان نقاط مختلف کشور از امکانات آموزشی بوده است و به همین لحاظ با توجه به اینکه دسترسی داوطلبان به امکانات آموزشی یکسان نبوده بنابراین این امر تبعیض ناروا نمی باشد. ضمناً عنایت دارند جذب نیروهای بومی در مناطق کمتر توسعه یافته امکان

حفظ این دسته از نیروها را در مناطق مذکور فراهم می نماید. "

 مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور نیز به موجب لایحه شماره 328-17؍1؍1398 توضیح داده است که:

 " با توجه به برخورداری این سازمان از سخت افزارها و نرم افزارهای برگزاری آزمون های سراسری و ملی برگزاری آزمون کتبی استخدامی دستگاه های اجرایی در سالهای 1395 الی 1397 بر اساس ماده 22 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آ