رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٩٣6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١4 سال ١٣٩6 و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩6 و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اھر ١٣ 6 ١٣٩٨ ٩٧٠١4٠5شماره

رأی شماره ٩٣6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ١4 سال ١٣٩6 و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩6 و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اھر ١٣/6/١٣٩٨ ٩٧٠١4٠5شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٩٣6 مورخ ١٣٩٨/5/١5 با موضوع:

«ابطال ماده ١4 سال ١٣٩6 و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩6 و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اھر » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/5/١5 شماره دادنامه: ٩٣6 شماره پرونده: ١4٠5/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ولیجان، علی اصغر، محمد، حسین و جعفر شھرت ھمگی قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١4 تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩6 شورای اسلامی شھر اھر و ماده ١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اھر

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده ١4 تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩6

شورای اسلامی شھر اھر و ماده ١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار میرساند اینجانبان در سال ١٣٩5 به موجب پروانه ساختمانی شماره ٩5١/٢١١ ـ ١٣٩5/١/٢٣ اقدام به ساخت ٨ واحد مغازه تجاری در شش دانگ پلاک ثبتی 444٩ فرعی از ١5 اصلی واقع در شھرستان اھر نمودیم. پس از ساخت و ساز مغازه ھای موصوف و قبل از اتمام عملیات ساختمانی، شھرداری اھر به علت ساخت و ساز فضای باز و توسعه نیم طبقه تجاری خارج از مفاد پروانه ساختمانی، نسبت به طرح پرونده در کمیسیون ماده صد اقدام و کمیسیون مذکور به موجب رأی شماره 45 ـ ١٣٩5/4/٢٣ و با استناد به تبصره ٣ و 4 ماده صد قانون شھرداری و با ابقاء ساخت و ساز خارج از پروانه ساختمانی این جانبان را به پرداخت جریمه به مبلغ ٢٧٢/٢٣4/٩6٣ ریال محکوم و رأی صادره عیناً به موجب رأی شماره ١4 ـ ١٣٩5/5/٣١ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شھرداریھا تأیید گردید. اینجانبان جھت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به شھرداری اھر مراجعه و شھرداری با استناد به ماده ١4 تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 مصوب شورای اسلامی اھر علاوه بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد، مبلغ ١/١4٠/١٨٣/٠٠٠ ریال تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره تجاری، عوارض پذیره نیم طبقه تجاری و عوارض مازاد بر سطع اشغال مط البه نمودند، با اعتراض این جانبان شھرداری موضوع را درکمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری مطرح و کمیسیون مذکور نیز علی رغم غیرقانونی بودن مطالبه عوارض ابقاء ساختمان، مبلغ ٧6٢/6٩4/4٣٩ ریال از عوارض مورد مطالبه شھرداری اھر را تأیید نمودند.

مطابق ماده صد قانون شھرداری و تبصره ھای ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط می باشد و اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون می باشد. در این راستا ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از ابطال به نسبت ١/4/١٣٩5 ـ ٢4٢ و ١/١١/١٣٩١ ـ ٧٧٠ ،١١/١٢/١٣٨٧ ـ ٨4٨ ،١4/١١/١٣٨٠ ـ ٣5٨ الی ٣54 شماره ھای دادنامه جمله مصوبات مغایر قانون شوراھای اسلامی شھرھای تھران، اردبیل و کرج در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد تحت عنوان ھای عوارض اضافه بنا، تراکم و پذیره، اقدام نموده است و آراء صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر و به اطلاع عموم رسیده است. لیکن شورای اسلامی شھرستان اھر علی رغم غیر قانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد، به موجب ماده ١4 تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 و ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ اقدام به وضع قاعده آمره تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذیره، عوارض زیربنا و عوارض مازاد بر تراکم و پیش آمدگی، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است.

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ١4 تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 و ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھرستان اھر در خصوص عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره، زیربنا، مازاد بر تراکم و پیش آمدگی با ماده
صد قانون شھرداریھا مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال ماده ١4 تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 و ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شھرستان اھر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانوی توسط شھرداری اھر از زمان تصویب و ھمچنین ابطال رأی مورخ ١٣٩6/١٢/١5 کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری اھر که بر اساس تعرفه سال ١٣٩6 صادر گردیده مورد استدعاست. ضمناً متن مصوبه ھای مورد اعتراض به شرح ذیل می باشد :

ماده١٢ :عوارض ابقای ساختمان تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧

کلیه بناھایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شھر احداث و از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواھد ش د:

الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض زیربنا ـ پذیره ـ پیش آمدگی ) مبنای محاسبه خواھد بود. به غیر از این ٣ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواھد شد .

تبصره: با دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواھد شد .

ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواھد شد .

ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمانھای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربند ی م قرر در طرح توسعه  شھر، عوارض ابقاء ردیفھای فوق با ١٠ %تعدیل محاسبه و اخذ خواھد شد .

 د) ھزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است .

 ھـ) برای پاسخ ھـرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف درکمیسیون ماده  ١٠٠مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه ، شھرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید. 

منبع : روزنامه رسمی