رای شماره 834 هیات عمومی دیوان عدالت

رأی شماره ٨٣4 ھیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال نامه شماره ٢٣٣ ٩٧ ١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢ ١١ ١4 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور

رأی شماره ٨٣4 ھیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال نامھ شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١4 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعھ مدیریت و سرمایھ انسانی رئیس جمھور

١5/5/١٣٩٨ ٩٧٠١45٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٨٣4 مورخ ١٣٩٨/4/٢5 با موضوع:

«ابطال نامه شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١4 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/4/٢5 شماره دادنامه: ٨٣4 شماره پرونده: ١45٠/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١4 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شمـاره ٢٠٠٠٠/٢٩4 ـ ١٣٩٧/٢/٣١ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً ھمان گونه که مستحضرند:

١ـ مطابق بند ٣ ماده 6٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨6» فوق العاده سختی کار و کار در محیطھای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشھای سوختگی و مراقبتھای ویژه بیمارستانی تا (١٠٠٠( امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب ھیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواھد بود.»

٢ـ مستفاد از دادنامه ھای ٧٢٧ ـ ١٣٩4/6/١٠ و 55٩ ـ ١٣٩5/٩/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط ھای غیر متعارف مندرج در حکم بند ٣ ماده 6٨ قانون مدیریت خدمات کشوری که موجب استحقاق پرداخت فوقالعاده مذکور خواھد بود از باب تمثیل می باشد. بدیھی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث موضوع و ماھیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد.

علیھذا بخشنامه شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١4 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مبنی بر برقراری فوق العاده سختی محیط کار برای ١٩ عنوان شغلی در سازمان امور اراضی کشور، فاقد ھرگونه سنخیت با مصادیق مندرج در بند ٣ ماده 6٨ قانون مبحوث می باشد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد ١٢ ،١٣ و ٨6 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ابطال بخشنامه فوق الذکر از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای افشار

رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور

موضوع: سختی شرایط محیط کار

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ٨٣/٠٩٠/١٧٠٧٣4 ـ ١٣٩6/١٠/٧ در خصوص فوق العاده سختی شرایط محیط کار مشاغل آن سازمان اعلام می دارد: با بررسیھای انجام شده از ماھیت وظایف مشاغل پیش بینی شده در فرمھای پرسنلی و مطابقت آن با عوامل و درجات سختی شرایط محیط کار تعیین شده در دستورالعمل مربوط فوق العاده مزبور جھت ٩٩ عنوان شغلی به شرح جدول پیوست تأیید و جھت اجرا نیز با رعایت ضوابط مربوط ارسال می گردد:

١ـ کارشناس ارشد امور زمین 6٠٠٠ امتیاز ٢ـ کارشناس امور زمین ١٠٠٠ امتیاز

٣ـ کاردان امور زمین ١٠٠٠ امتیاز 4ـ کمک کارشناس امور زمین ١٠٠٠ امتیاز

5 ـ کارشناس آمار و اطلاعات ١٠٠٠ امتیاز 6 ـ کارشناس نرم افزار رایانه 4٠٠ امتیاز

٧ـ کارشناس ارشدنرم افزار رایانه 4٠٠ امتیاز ٨ ـ کاردان نرم افزار رایانه 6٠٠ امتیاز

٩ـ کارشناس ارشد آمار و اطلاعات 6٠٠ امتیاز ١٠ـ کارشناس ارشد امور اجرایی ٨٠٠ امتیاز

١١ـ کارشناس ارشد نقشه برداری ١٠٠٠ امتیاز ١٢ـ کارشناس نقشه برداری ١٠٠٠ امتیاز

١٣ـ کارشناس اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور ١٠٠٠ امتیاز

١4ـ کارشناس برنامه ریزی کشاورزی ٨٠٠ امتیاز ١5ـ کارشناس ارشد امور حقوقی ٧٠٠ امتیاز

١6ـ کارشناس امور حقوقی ٧٠٠ امتیاز ١٧ـ کاردان امور حقوقی ٨٠٠ امتیاز

١٨ـ کمک کارشناس امور حقوقی ٨٠٠ امتیاز ١٩ـ کارشناس عمران ٨5٠ امتیاز»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ٣6٨6٠5 ـ ١٣٩٧/٧/١6 توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت دیوان محاسبات کشور

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠٧٨٨) شماره بایگانی 44٧4٢ (مورخ ١٣٩٧/5/١4 به استحضار می رساند: با توجه به ھماھنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظامھای پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که تخصیص فوق العاده سختی شرایط محیط کار به عناوین شغلی اعطای فوق العاده سختی شرایط محیط کار به ١٩ عنوان شغلی در سـازمان امور اراضی کشور، در اجرای بخشنامه شماره ٢٠٠/5٠٧٩5 ـ ١٣٨٩/١٠/5 این سازمان و با توجه به بررسی ھای کارشناسی انجام شده از ماھیت وظایف مشاغل مذکور در فرمھای واصله از دستگاه اجرایی و تطبیق آن با شاخص ھا و عوامل ٢6 گانه درجات سختی شرایط محیط کار تعیین شده در دستورالعمل مربوطه (موضوع تصویب نامه شماره 54٩١٠/ت6٣٠ ـ ١٣66/٨/٩ ھیأت وزیران) صورت گرفته است. بنابراین اقدام سازمان متبوع، مطابق با قوانین و مقررات انجام پذیرفته و در این زمینه ھیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات مورد عمل صورت نگرفته است. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. خواھشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشند.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/4/٢5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق بند ٣ ماده 6٨ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق العاده سختی کار و کار در محیط ھای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشھای سوختگی و مراقبت ھای ویژه بیمارستانی تا ١٠٠٠ امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب ھیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواھد بود.» و مستفاد از دادنامه ھای شماره ٧٢٧ ـ ١٣٩4/6/١٠ و 55٩ ـ ١٣٩5/٩/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط ھای غیر متعارف مندرج در بند ٣ ماده 6٨ قانون مدیریت از باب تمثیل است و تعیین مصادیق دیگر  باید از حیث موضوع و ماھیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد، لذا ١٩ عنوان شغلی مذکور در بخشنامه مورد اعتراض ھیچ نوع شباھتی با موارد مذکور در بند ٣ ماده 6٨ قانون مدیریت ندارد و استناد طرف شکایت به جدول شاخص ھای ٢6 گانه پیوست آیین نامه بندھای (خ) و (د) ماده ٣٩ قانون استخدام کشوری با توجه به منسوخ بودن آن از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قابلیت استناد ندارد، بنابراین نامه شماره ٢٣٣/٩٧/١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢/١١/١4 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور به علت مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال نامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی