رای شماره 1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب

رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب

٢4/6/١٣٩٧ ١٧٢٢ /٩٧شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٩٧ مورخ ١٣٩/6/6 ٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/6/6 شماره دادنامه: ١٣٩٧ کلاسه پرونده: ١٧٢٢/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به رأی شماره 6٣٩ ـ ١٣٩6/٧/١١ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: ١ـ با شکایت شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا و به موجب دادنامه شماره 6٣٩ ـ ١٣٩6/٧/١١ ھیأت عمومی، ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری وزارت نیرو ابطال شده است.

٢ـ متعاقباً شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا به موجب لایحه ای ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری وزارت نیرو را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند.

٣ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ٣5 آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی بدواً به ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن ھیأت، پرونده در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/6/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره 6٣٩ ـ ١٣٩6/٧/١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران ابطال شده است، ھیأت عمومی با لحاظ درخواست شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا و در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و فراز دوم ماده ٣5 آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل مورد شکایت از تاریخ تصویب دستورالعمل صادر و اعلام می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی