اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور

اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور

تاریخ انتشار روزنامه رسمی: 1397/02/25 - تاریخ تصویب: 1396/12/20 - شماره ثبت روزنامه رسمی : 21313

اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور

شماره17485                                                                              1397/2/22

سازمان برنامه و بودجه کشور

پیرو ابلاغیه «قانون بودجه سال 1397 کل کشور به شماره 168945 مورخ 1396/12/27، به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره 348/11154 مورخ 1397/2/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

شماره168945                                                                          1396/12/27

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1397 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1396/12/20 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/12/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (11) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 348/113975 مورخ 1396/12/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

شماره348/11154                                                                       1397/2/18

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 348/113975 مورخ 1396/12/26 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه های زیر در مورد قانون بودجه سال 1397 کل کشور ابلاغ می شود:

1ـ ماده واحده:

ماده واحده ـ بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون

(12.231.523.740.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (12.231.523.740.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (4.438.604.668.000.000) ریال شامل:

1ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (3.867.866.149.000.000) ریال.

2ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (570.738.519.000.000) ریال.

ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (8.391.247.284.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (8.391.247.284.000.000) ریال.

2ـ تبصره (12):

در پاراگراف سوم بند (ج) تبصره (12) رقم «یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به رقم «ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اصلاح می شود.

3ـ در ردیف های بودجه:

ـ ردیف درآمدی شماره طبقه بندی 160165 با عنوان «کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی به (31.000.000) میلیون ریال اصلاح می شود.

ـ ردیف هزینه ای شماره 3 ـ111100 با عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ تقویت بنیه دفاعی ـ ارتقای توان دفاعی به (28.019.138) میلیون ریال اصلاح می شود.

ـ ردیف هزینه ای شماره 6 ـ111100 با عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ حفظ توان تولید صنایع دفاعی به (6.917.470) میلیون ریال اصلاح می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : حقوقی و امور مجلس